Draugui Josifui Visarionovičiui Stalinui

08_stalinui_tiesa.jpg

„Tiesa“

„Tiesa“, 1952 m. sausio 2 d.

Brangusis Josifai Visarionovičiau!

Susirinkę į Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos antrąją sesiją, mes visos lietuvių tautos vardu siunčiame Jums, didžiajam tautų vadui ir mokytojui, išmintingajam taikos visame pasaulyje vėliavininkui, savo liepsningus, nuoširdžius sveikinimus.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės yra be galo dėkingi Jums, mūsų brangiam tėvui ir mokytojui, už Jūsų nuolatinį rūpinimąsi mūsų respublikos klestėjimu, liaudies masių gerove.

Lietuvių tauta, tvirtai stojusi į naujo gyvenimo statybos kelią, didžiosios Lenino – Stalino partijos prityrusiai vadovaujama, didžiosios rusų tautos ir kitų tarybinių tautų nuolatinės milžiniškos pagalbos dėka per trumpą laiką pasiekė istorinius laimėjimus.

Išgydytos žaizdos, kurias buvo padariusi respublikos liaudies ūkiui hitlerinė okupacija. Pramonė ne tik atkurta, bet ir rekonstruota ir toliau vystosi nauju pagrindu. Mūsų įmonės aprūpintos naujomis tarybinėmis mašinomis, atsiųstomis iš broliškųjų respublikų. Sukurtos naujos pramonės šakos staklėms, turbinoms, elektromotorams, elektros įrenginiams, žemės ūkio mašinoms, dviračiams, statybinėms medžiagoms ir kt. gaminti. Šito nebuvo ir negalėjo būti esant buržuazinei santvarkai, kai Lietuva buvo pasmerkta stambių kapitalistinių šalių agrarinio priedėlio likimui, buvo Amerikos – Anglijos imperialistų vergovėje.

Tik atkūrusi savo krašte Tarybų valdžią, įstojusi į brolišką tarybinių tautų šeimą ir gavusi galimybę naudotis visais lenininės – stalininės nacionalinės politikos vaisiais, lietuvių tauta įstojo į visokeriopo liaudies ūkio ir kultūros vystymosi bei klestėjimo kelią.

Remiantis Jūsų genialiuoju mokslu, Lenino – Stalino partijai išmintingai vadovaujant, įvykdytas respublikos žemės ūkio kolektyvizavimas. Lietuvoje negrąžinamai nugalėjo kolūkinė santvarka. Mūsų jaunieji kolūkiai, stalininio rūpinimosi apgaubti, auga ir stiprėja. Bolševikų partija, tarybinė vyriausybė teikia kolūkiams milžinišką pagalbą.

Kolūkiams aptarnauti respublikoje įsteigta 120 MTS, aprūpintų tobula žemės ūkio technika, kolūkiams suteikiami kreditai, mineralinės trąšos, didelės lėšos skiriamos kolūkiniams kadrams paruošti.

Lietuvos kaimas išėjo į platų, šviesų ir laimingą kolūkinio gyvenimo kelią.

Reikšmingus laimėjimus pasiekė mūsų tauta, vystydama savo kultūrą, nacionalinę savo forma, socialistinę savo turiniu. Po Stalino Konstitucijos saule suklesti liaudies talentai, vystosi mokslas, menas, literatūra. Plačiosios liaudies masės, kurioms anksčiau, buržuazinės santvarkos metais, buvo uždarytas kelias į mokslą, dabar, Tarybų santvarkos sąlygomis, turi neribotus galimumus naudotis visomis kultūros gėrybėmis. Mokyklos ir aukštojo mokslo įstaigos plačiai atvėrė savo duris darbo žmonių vaikams, mieste ir kaime sukurtas platus kultūros – švietimo įstaigų tinklas.

Tarybų Lietuvoje visose gyvenimo srityse pilnutinai viešpatauja socializmas. Lietuvių tauta ranka rankon su visomis tarybinėmis tautomis aktyviai dalyvauja komunistinės visuomenės statyboje.

Šiuos didžiausius pertvarkymus visose lietuvių tautos gyvenimo srityse Aukščiausiosios Tarybos antroji sesija užfiksavo Lietuvos TSR Konstitucijoje.

Visa tai tarybinės santvarkos, nesugriaunamos stalininės draugystės, didžiosios Lenino – Stalino partijos išmintingo vadovavimo rezultatas. Visame tame ryškiai pasireiškia Jūsų, draugas Stalinai, tėviškas rūpinimasis žmogumi, visais darbo žmonėmis.

Visa tai sukelia begalinį pasididžiavimą mūsų didžiąja tarybine Tėvyne, taikos ir tautų laimės tvirtove.

Priešingas vaizdas yra kapitalistiniame pasaulyje. Amerikos imperialistai, besikėsinantieji į pasaulinį viešpatavimą, naikina mažųjų šalių nacionalinį suverenumą, paverčia visas priklausomąsias šalis savo kolonijomis, su plėšikišku įžūlumu mindžioja kitų tautų teises ir orumą. Kapitalistinių šalių darbo žmonės yra kankinami bado ir skurdo, patiria visas baisybes to fašistinio policinio smurto kuris vadinamas „amerikiniu gyvenimo būdu“.

Bet mes taip pat žinome, kad prieš Amerikos vadovaujamą piktą, žmogaus neapykantos kupiną karo kurstytojų stovyklą, reakcijos stovykla stovi galingoji, nenugalimoji taikos, demokratijos ir socializmo stovykla, kuriai vadovauja Tarybų Sąjunga, kurią įkvepiate Jūs, brangusis draugas Stalinai. Viso pasaulio darbo žmonės žino, kad ten, kur Stalinas, ten pergalė, kad reakcijos pinklės sužlugs, kad teisusis taikos reikalas nugalės.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės drauge su visa tarybine liaudimi savo pasiaukojamu darbu stiprina mūsų didžiosios Tėvynės – galingosios taikos ir tautų saugumo tvirtovės galybę. Visi suaugę respublikos gyventojai vieningai pasirašė Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipimąsi dėl Taikos Pakto sudarymo tarp penkių didžiųjų valstybių.

Brangusis draugas Stalinai!

Lietuvių tauta, žengdama naujo gyvenimo statybos keliu, pasiekė reikšmingus laimėjimus. Bet mes atmename Jūsų išmintingąjį nurodymą, kad tarybiniams žmonėms yra svetimi nerūpestingumas ir nusiraminimas. Mūsų laukia milžiniški uždaviniai. Mūsų darbe yra dar daug trūkumų. Su bolševikinės kritikos bei savikritikos pagalba atskleisdami esamus trūkumus ir šalindami juos, mes ir toliau dirbsime, kad visokeriopai vystytume liaudies ūkio ir kultūrinę statybą, kad stiprintume mūsų įmones, kolūkius, tarybinius ūkius, MTS,kultūros įstaigas.

Mes pasižadame Jums ateinančiais naujais, 1952 metais, pasiekti tolesnius laimėjimus vystant respublikos liaudies ūkį ir kultūrą, garbingai įvykdyti bolševikų partijos ir tarybinės vyriausybės užduotis.

Iš visos širdies linkime Jums, mūsų brangusis vade ir mokytojau, geros sveikatos ir ilgų ilgų gyvenimo metų Tarybų Sąjungos tautų ir visos pažangiosios žmonijos labui ir laimei.

Tegyvuoja mūsų didžioji tarybinė Tėvynė – taikos ir tautų saugumo tvirtovė!

Tegyvuoja visasąjunginė Komunistų partija (bolševikų) – visų mūsų pergalių įkvėpėjas ir organizatorius!

Tegyvuoja mūsų mylimiausias vadas ir mokytojas, didysis taikos vėliavininkas, išmintingasis komunizmo statytojas draugas Stalinas!

Priimta LTSR Aukščiausiosios Tarybos antrojoje sesijoje

(Kalba netaisyta)

4 atsiliepimai apie straipsnį “Draugui Josifui Visarionovičiui Stalinui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.