nr. 17: Atgimimas, 2010

Redakcijos žodis

Baigiantis 2010 – iesiems metams, kai buvo dera minėti gražią dviejų dešimtmečių Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, jūsų rankose naujas „Post Scriptum“ numeris. Dar kartą – žvilgsnis į netolimą praeitį, kurią daug kas atsimena. Nes dalyvauta ir būta ar bent jau pažinota.

M. C. Echer, “Rippled Surface”. 1950 m.

M. C. Echer, “Rippled Surface”. 1950 m.

Ir visgi jau ima blukti istorinės atminties spalvos. Jaunajai kartai lieka tik šabloniški vaizdiniai iš istorijos vadovėlių ir skambūs faktai. Mitingas Vingio parke – šimtas tūkstančių žmonių. Mitingas Katedros aikštėje – penkiasdešimt tūkstančių žmonių. Oho. Vadinasi lietuviams iš tiesų rūpėjo atgauti šalies nepriklausomybę. Ar tikrai? Kokie motyvai atvedė žmones į susibūrimų vietas? Pasirodo, jog ne viskas taip paprasta, kaip regisi, žvelgiant į bekraščių minių nuotraukas.

Vienas žmogus, sužinojęs laikraščio temą, prasitarė, jog vaizdai iš mitingų jį ima persekioti, vos išgirdus žodį Sąjūdis. 1987 metų nuotrauka. Susibūrimas Vilniuje, prie Mickevičiaus paminklo: A. Terleckas, N. Sadūnaitė… Bet apie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį čia nebus kalbama. Tai, ką rasite šio laikraščio puslapiuose – iki, už, aplink Sąjūdį. Tautinis atgimimas, kuris prasidėjo anksčiau.

Projekto „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ dalyviai – TSPMI (ir ne tik) dėstytojai bei studentai – aiškinasi, iš kur, kaip ir kodėl kilo Sąjūdis, tirdami to meto socialinius tinklus: rašytojų, filosofų, žygeivių, paminklosaugininkų, žaliųjų, roko muzikantų etc. Kai kuriuos jų atradimus rasite, pavartę numerį.

Ir dar rasite bruzdančią tautą. Ne visada ji išsivaikšto. Kartais visa juda: sostinėje, miesteliuose, universitete, darbovietėse, žygiuose, šventų vietų lankymuose, roko maršuose, kultūriniuose renginiuose, uždaruose susitikimuose, butuose. Netgi bendrabučiuose.

Ką daryti, jei gyveni Mokslų akademijos aspirantų bendrabutyje, kuris yra visai šalia sovietinio Aukščiausiojo Teismo? Jame vyksta disidentų teismai, vadinasi, net neiškeldamas kojos iš namų, per bendrabučio langą gali stebėti, kas dedasi teismo prieigose. O po to sukurpti apie tai tekstą ir išplatinti pogrindžio spaudoje. Jei pasiseks, gal ir Laisvosios Europos radijas naujienas ištransliuos. Pogrindinę spaudą galima slėpti bendrabučio sporto inventoriaus sandėliuke. Pasitelkiant į pagalbą kaimynus – suburti redakcinę kolegiją. Ir rašyti, skaityti, versti, atspausdinti, diskutuoti, svajoti. Čia iš Algirdo Patacko studijų laikų prisiminimų.

Jei prakalbus apie XX a. pabaigos atgimimą, „Post Scriptum“ skaitytojų neužpuls vadovėliniai faktai ir nespalvotos nuotraukos, redakcija manys įvykdžiusi savo misiją. Buvo žmonių ir tais laikais, kuriems nerūpėjo, kurie nesuprato. Ir buvo tie – bendrabučiuose. Bruzdantys.

Rosita Garškaitė

straipsniai iš nr. 17: Atgimimas, 2010

Šimtas atgimimo metų

R. Fischer, “Interior Detail”. 1925 m.

Tautos ir valstybės paprastai neatskirsi. Net ir su daug išvedžiojimų. Jas sieja abipusis priklausomybės ryšys, išryškėjęs moderniaisiais laikais. Arba valstybės sukūrė tautas Vakarų Europoje, arba tautos sukūrė valstybes jos rytuose. Skirtingi keliai atvedė į tautinių valstybių pasaulį. Jame tarp kelių valstybių išblaškyta tauta yra pasmerkta sunykti. Valia išvystyti ir sustiprinti valstybę tebėra tautos gyvybingumo matas. Vasario 16-osios Lietuva nebuvo pirmoji lietuvių valstybė. Tačiau tai buvo nauja valstybė, kurios kūrėja – šimtametė lietuvių tauta. Ta pati, tačiau iš esmės atsinaujinusi ir pasikeitusi. skaityti toliau…

Sąjūdžio masinių susitelkimų tikrovė

1988-ųjų vasara ir ruduo buvo ypatingas laikotarpis – per visą Lietuvą nusirito ištisa mitingų, demonstracijų ir kitokių masinių susitelkimų banga. Bene kiekvienas šiandieną sutiktų, kad tuometinius susibūrimus galima laikyti tam tikra išėjimo į viešąją erdvę forma. Tačiau nuomonės išsiskirtų bandant tiksliai apibrėžti, kas yra viešoji erdvė. Pagal tradicinę sampratą, viešoji erdvė apima tą socialinio gyvenimo plotmę, kurioje žmonės identifikuoja visuomenines problemas, diskutuoja ir tokiu būdu daro poveikį politiniams sprendimams. Kitaip tariant, viešoji erdvė yra sutapatinama su diskurso erdve. skaityti toliau…

Kodėl kraštotyra ir žygeivystė buvo antisovietinė veikla?

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Vakariečiai arba sovietinės tikrovės nepatyrusi naujoji karta pačiose posovietinėse šalyse sovietinę visuomenę linkusi matyti kaip vientisą prie režimo prisitaikiusių žmonių masę arba, geriausiu atveju, visumą atskirų (ir atskirtų) individų, vienumoje sprendžiančių moralines prisitaikymo/pasipriešinimo režimui dilemas. Visi žino keleto garsių disidentų pavardes, tačiau tikriausiai laiko juos pavieniais herojiško elgesio pavyzdžiais bendroje prisitaikėliškoje visuomenėje. skaityti toliau…

Sąjūdis universitete. Kam skambino „Varpas“?

Nuotrauka autoriaus

Tie, kas įeina į Vilniaus univer­siteto Sarbievijaus kiemelį ir žvilgteli dešinėliau, pro filologių beržo šakas, arkoje, vedančioje į Didįjį kiemelį, gali įžiūrėti metalinę konstrukciją: stilizuotas grotas, Vytį, varpą, Gediminaičių stulpus ir datą „1988“. Jei tai būtų koks smalsaujantis ir pakankamai drąsus turistas, jis imtų ir paklaustų kokio studenčioko(-ės) – ką tai reiškia? Ir, kaip patyriau, išgirstų maždaug tokius atsakymus: „Nežinau”, „Gal žinos prie bilietų” ir tik koks sumanesnis bandys in­terpretuoti: „Kudirkos „Varpo” ju­biliejaus progai skirtas paminklas“ (tikrai beveik taikli interpretacija). skaityti toliau…

Mes jį pavadinome EKOLOGINIS PROTESTO ŽYGIS

Ilustrista, „Komandinis darbas“. 2007 m.

Laisvės alėjoj susitiko trys draugai. Visai netyčia vienas turėjo „Literatūrmenį“, o jame buvo atspausdintas ne tik Lietuvos, bet visos Sovietų sąjungos inteligentijos atsišaukimas dėl SSRS energetikos ministerijos noro gražiausiam Pabaltijo kampely pradėti siurbti naftą ir taip visiškai sugadinti kraštovaizdį. Atsisėdę ant suoliuko draugai perskaitė straipsnį. Tada jiems kilo didžiulis pasipiktinimas. Negalima šito reikalo taip palikti! Jeigu jau rašytojai, mokslininkai kreipiasi į visuomenę atviru tekstu… skaityti toliau…

Paminklosaugos sąjūdžio alternatyva

Jessica Dismorr, “Superimposed Forms”. 1938 m.

Dažniausiai Sąjūdis yra su­prantamas kaip judėjimas, įkūnijęs valstybės nepriklausomybės siekį. Įdėmiau įsigilinus į faktus nesunku pamatyti, kad toks požiūris yra pernelyg supaprastintas ir Sąjūdis į nepriklausomybę orientuotu judėjimu tapo tik vėliausioje savo stadijoje. Iš tiesų, pasak V. Radžvilo, Sąjūdis, viena vertus, buvo reak­cija į M. Gorbačiovo „perestroiką“, atvėrusiai tam tikras naujas galimy­bes. Kita vertus, jis buvo reakcija ir į kelias pagrindines tuometinės Lietu­vos problemas, kurios buvo visiškai akivaizdžios ir į kurias vienaip ar kitaip reaguodavo skirtingos grupės. skaityti toliau…

Atgimimo laikų rokas – politika ar ne?

Rokas. Bandant aprašyti ar rašyti apie šį fenomeną nuo pat pirmojo žodžio susiduri su keblumais. Kas tai? Muzikos stilius, gyvenimo stilius, savotiška išraiška? Dar sunkiau yra kalbėti apie roko muziką Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje apskritai. Kas rokas buvo tuo metu, kokį vaidmenį jis atliko? Atsakymus į šiuos klausimus galima būtų išdėlioti į ilgiausią aibę, kurios pradžioje turėtumėm visiškai „žemiškus“ atsakymus, kad rokas Lietuvoje tebuvo muzika ir dažnai gan prastai atliekama (netgi lyginant su kitomis Sąjungos šalimis). Tačiau kitoje pusėje atsirastų tokie atsakymai, jog roko muzika nešė žinią apie laisvę masėms, kad tai buvo, anot Algirdo Kaušpėdo, svarbi „plyta į laisvėjimo mūrą“. skaityti toliau…

Kas surimavo Sąjūdį?

Sandi Billingsley, “Share Freedom”. 2009 m.

Dažnam žinoma, kad Lietuvos rašytojų kūryboje netgi giliu sovietmečiu prasiskverbdavo sovietinės sistemos kri­tikos žiupsnių ar patriotinių minčių. Pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus 1977 m. parašytos eilės: „Ašara Dievo aky, / Lietuva, ką tu veiki? / Nieko tavęs neprašau, / Tik nenutil­dama šauk…“. Tai galima laikyti tiesioginiu priešinimusi sovietiniam režimui, nepriklausomybės žadinimu. Tačiau priešintasi ir kitaip. skaityti toliau…

Latvija

Iliustracija iš http://vladsity.narod.ru/

Sąjūdžio įvykių kronika mane paliko už tvoros. 92-ojo lopšelio-darželio tvoros. Per ją stebėjau Atgimimą ir laukiau, kol paims. Laukiant kartais reikėdavo lipdyti iš plastelino. Daugelis lipdė televizijos bokštą, žvaigždę, tanką, kraują, Karoliniškių daugiabutį. Viską neproporcingai, bet su užsidegimu. Tada rūbinėje būdavo paroda, ją vis pakeisdavo: rudenį kaštonai su degtukais nuskusta siera, nuo lapkričio iki balandžio – lipdiniai sausio tryliktos tema. Paskui buvo Dainų Dainelė, paėmiau laureatą, davė dviaukštę Vilniaus Pergalės (O, pavyzdžiui, Talinas, regis, niekad nieko nelaimėjo) saldainių dėžę, lipdyti nebereikėjo. Tik laukti, kol pasiims. skaityti toliau…